Students from Norway at ICK

Një grup i madh i studentëve nga Norvegjia u informuan për punën e bërë nga Innovation Centre e Kosovës (ICK).

EventsICKIncubator

Students from Norway at ICK

March 07, 2014

Shpend Lila - menaxher i departamentit të Trajnimit dhe Eventeve në Innovation centre Kosovo (ICK) i informoi studentat për aktivitetet e e organizuara nga ICK-ja tgjatë dy viteve të fundit (2012-2013), duke përfshirë punën e bërë në inkubatorin e ICk-së, trajnime dhe ngjarje.All News
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo