RISHPALLJE E FTESËS (2) PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË FUSHËN E TIK

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka rishpallur ftesën publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve Profesionale (2) në fushën e TIK. Ofruesit e trajnimit/eve duhet të dërgojnë shprehjen e tyre të interesit së bashku me të gjitha dokumentet e nevojshme deri më 6 Shkurt 2019, ora 12:00. Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur në zyret e ICK-së (Rr. Rexhep Mala 28A, 10000, Prishtinë).

Adobe Premiere Pro

3D Animation and Visual Effects

SQL

Facebook
Twitter
LinkedIn