Ri-Shpallje E Ftesës Për Shprehje Të Interesit Për Ofrues Të Trajnimit Video Editing Fundamentals

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka ri-shpallur ftesën publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimit Video Editing Fundamentals.

AnnouncementsCallsNews

Ri-Shpallje E Ftesës Për Shprehje Të Interesit Për Ofrues Të Trajnimit Video Editing Fundamentals

October 22, 2019

Ofruesit e trajnimit/eve duhet të dërgojnë shprehjen e tyre të interesit së bashku me të gjitha dokumentet e nevojshme deri më 31 Tetor 2019, ora 12:00. Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur në zyret e ICK-së (Rr. Rexhep Mala 28A, 10000, Prishtinë).

Video Editing FundamentalsAll News
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo