RI-SHPALLJE e Ftesës për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në fushën e TIK

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka ri-shpallur ftesën publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve Profesionale në Python Programming, UI/UX Design, Motion Design, Graphic Design, PHP – Laravel programming, Web Design – HTML/CSS.

Oferta e kompletuar duhet të dorëzohet/dërgohet përmes email-it në [email protected]. Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 27 Prill 2023, ora 12:00.

Python Programming
UI/UX Design
Motion Design
Graphic Design
PHP – Laravel Programming
Web Design – HTML/CSS

Facebook
Twitter
LinkedIn