Ri-Shpallje E Ftesës Për Shprehje Të Interesit Për Ofrues Të Trajnimit Video Editing Fundamentals

Ri-Shpallje E Ftesës Për Shprehje Të Interesit Për Ofrues Të Trajnimit Video Editing Fundamentals

Ofruesit e trajnimit/eve duhet të dërgojnë shprehjen e tyre të interesit së bashku me të gjitha dokumentet e nevojshme deri më 31 Tetor 2019, ora 12:00. Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur në zyret e ICK-së (Rr. Rexhep Mala 28A, 10000, Prishtinë).

Video Editing Fundamentals

Facebook
Twitter
LinkedIn