RI-SHPALLJE e Ftesës për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve në fushën e TIK

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka ri-shpallur ftesën publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve Profesionale në NodeJS, UIUX Design, PHP7 Laraver, Web Design, Graphic Design, Advanced video Editing & Story Telling.

Oferta duhet të dorëzohet përmes email-it në [email protected]. Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 23 Shkurt 2023, ora 12:00.

NodeJS
UI/UX Design
PHP & Laravel
Web Design
Graphic Design
Advanced Video Editing & Storytelling

Facebook
Twitter
LinkedIn