Ri-Shpallje e Ftesës për ofertim – Trajnim profesional në React Native

Innovation Centre Kosovo (ICK) ri-shpallë ftesën për subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në React Native.
Data e publikimit: 21/01/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 03/02/2020, ora 12:00

Facebook
Twitter
LinkedIn