RI-SHPALLJE e Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve Flutter dhe JavaScript

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka ri-shpallur ftesë publike Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve Profesionale në Flutter dhe JavaScript.


RI-SHPALLJE e Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve Flutter dhe JavaScript

September 10, 2021

Oferta duhet të dorëzohet përmes email-it në [email protected].
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 20 Shtator 2021, ora 12:00.


Flutter
JavaScriptAll News
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo