Ri-shpallje e ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Social Media Management

Ri-shpallje e ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Social Media Management


Ri-shpallje e ftesë për ofertim - Trajnim profesional në Social Media Management

May 22, 2020

Innovation Centre Kosovo (ICK) ri-shpallë ftesën për subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në Social Media Management.
Data e publikimit: 22/05/2020
Oferta duhet të dorëzohet/dërgohet përmes emaili-it [email protected] .
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 03.06.2020, ora 12:00.

Kërkesa për OfertimAll News
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo