Ri shpallje e ftesë për ofertim – Trajnim profesional në Python Programming

Innovation Centre Kosovo (ICK) ri shpallë ftesën për subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në Python Programming.
Data e publikimit: 22/05/2020
Oferta duhet të dorëzohet/dërgohet përmes emaili-it [email protected] .
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 02.06.2020, ora 12:00.

Facebook
Twitter
LinkedIn