Ri-shpallje e ftesës për ofertim - Trajnime profesionale për Siguri Kibernetike

Ri-shpallje ftesës për ofertim - Trajnim profesional në Cyber Security

CallsNewsTraining

Ri-shpallje e ftesës për ofertim - Trajnime profesionale për Siguri Kibernetike

May 22, 2020

Innovation Centre Kosovo (ICK) ri-shpallë ftesën për subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në  Cyber Security.
Data e publikimit: 22/05/2020
Oferta duhet të dorëzohet/dërgohet përmes emaili-it [email protected] .
Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 02.06.2020, ora 12:00.

Kërkesa për OfertimAll News
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo