Procesi i Monitorimit dhe Raportimit të Përfituesve të thirrjes së 3-të të Fondit të Inovacionit

Published by admin: 15/6/2020
Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet (persona fizik apo juridik) e interesuara të paraqesin ofertat për:

– Procesi i Monitorimit dhe Raportimit të Përfituesve të thirrjes së 3-të të Fondit të Inovacionit

Projekti financohet nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Projekti
ngërthen në vete shumë aktivitete dhe ka dy komponenta kryesore: zhvillimi i ndërmarrësisë TIK dhe
mbështetja e ekosistemit sipërmarrës në Kosovë duke ofruar shërbime të ndryshme biznesi si dhe grante
për startup-at dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të angazhuara në ide inovative dhe ofrimi trajnimeve
të dedikuara për gratë në zonat e identifikuara si kërkesa të mëdha.

– Oferta e kompletuar duhet të dorëzohet/dërgohet përmes email-it në [email protected]
– Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 24 Qershor 2020, ora 12:00.

Facebook
Twitter
LinkedIn