Ndikimi i Coronavirusit në Kosovë: Pyetësor nga ICK për bizneset startup

Duke marr parasysh rrethanat me të cilat po përballet bota, vëmendja e Innovation Centre Kosovo (ICK) është përqëndruar në mbledhjen e informatave rreth ndikimit që COVID-19 ka pasur në bizneset startup në Kosovë.

Në bashkëpunim me kompaninë e hulumtimeve “Pyper”, ICK po punon në realizimin e një hulumtimi online që mbledhë të dhëna dhe informon publikun rreth ndikimit të Coronavirus-it në komunitetin e gjerë të bizneseve startup në Kosovë.

Duke grumbulluar këto të dhëna, si dhe duke marr parasysh ndërlidhjen me gjendjen e krijuar nga pandemia globale, qëllimi i ICK-së është që të nxirren metoda të reja dhe kreative, karrshi nevojave emergjente që dalin nga përfaqësuesit e biznesve startup në Kosovë, pa marr paraysh sektorit dhe veprimtarisë.

Të dhënat do grumbullohen me anë të një pyetësori që tenton të lokalizojë vështirësitë që bizneset startup po hasin ose po parashikojnë t’i kenë gjatë kësaj periudhe. Pas regjistrimit të të dhënave ICK synon të ofrojë propozime rreth zgjidhjeve dhe hapave që duhet ndjekur, për tejkalimin sa më të lehtë të sfidave.

Këto të dhëna dhe rekomandime do të ndahen edhe me institucionet përgjegjëse të Republikës së Kosovës si dhe organizatat që përkrahin bizneset startup, prandaj kontributi i juaj është mëse i çmuar.

Plotëso pyetësorin Këtu!

Facebook
Twitter
LinkedIn