Lansohet Fondi për Inovacion nga GIZ dhe ICK

Në ambientet e Innovation Centre Kosovo është nënshkruar marrëveshja në mes të kësaj qendre dhe GIZ – CETEP (Krijimi i punësimit përmes promovimit të eksportit), për programin “Zhvillimi i Ndërmarrësisë dhe Punësueshmëria e të rinjëve në Kosovë” si dhe u bë lansimi i Fondit për Inovacion (financim i GIZ dhe Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë), i cili do të ofrojë grante me bashkëfinancim deri në 50,000 Euro për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme të sektorit të TIK, Agrobiznesit dhe Prodhimit.

Fondi për inovacion ka për synim mbështetjen e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në zhvillimin e koncepteve inovative, nëpërmjet përmirësimit të produkteve, shërbimeve apo proceseve, me qëllim të rritjes së potencialit dhe përgatitjes së ndërmarrjeve për qasje në tregjet ndërkombëtare. Ky fond, i cili i përkushtohet posaqërisht NMVM-ve, planifikohet të ndërhyjë në katër fusha bazë: informacion i bazuar në biznes, shërbime, inovacion në produkte e shërbime, si dhe promovim të eksportit.

Skema e granteve, e cila do të jetë e ndarë në tri faza/vite (2018,2019 & 2020) synon të identifikojë NMVM-të me idetë më inovative, të cilat kanë potencial për eksport dhe krijim të vendeve të reja të punës. Grantet poashtu kanë për qëllim rritjen e konkurrueshmërisë së sektorit privat dhe rritjen e eksportit të produkteve/shërbimeve nga Kosova. Shuma e një granti mund të arrijë vlerën maksimum 50,000 Euro (në raport 1:1 bashkëfinancim me kontributin nga përfituesi). Të gjithë përfituesit e granteve do të mentorohen dhe monitorohen për një periudhë prej 12 muajsh nga momenti i disbursimit te fondeve.

“Inovacioni është një promotor i rëndësishëm i zhvillimit socio-ekonomik në Kosovë dhe botë. Për këtë arsye, qeveria e Gjermanisë është shumë e lumtur me përkrahjen e Fondit për Inovacion, i cili padyshim që do të ndihmojë tranzicionin e ekonomisë së bazuar në njohuri, në Kosovë”, deklaroi znj. Anja Becky, udhëheqëse e zyres Gjermane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

Ndërsa znj. Ottilie Mooshofer, udhëheqëse e ekipit të GIZ, u shpreh: “Me Fondin për Inovacion, sektori privat në Kosovë merr edhe nje instrument të ri të përkrahjes me qëllim të zhvillimit të inovacionit në produkte, shërbime dhe krijim të vendeve të reja të punës”.

Për tu kualifikuar si përfitues potencial, bizneset duhet të jenë të regjistruara në Kosovë, të jenë në kategorinë e NMVM-ve (sipas definimit në bazë të ligjeve të aplikueshme në Kosovë), të jenë minimum 3 vite aktive në fushën e caktuar, të jenë pagues të rregullt të taksave, të mos jenë subjekt i procesit të bankrotimit dhe/apo gjykatave, pronari/pronarët e NMVM-ve nuk duhet të jenë persona të dënuar për vepra penale dhe krim të organizuar, të provojnë potencial për eksport, mundësi për rritje të numrit të punëtorëve, si dhe të mos jenë përfitues paraprak të granteve nga Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë e Republikës së Kosovës.

Drejtori Ekzekutiv i ICK-së, z. Uranik Begu pas nënshkrimit të marrëveshjes u shpreh: “Jemi të lumtur për këtë bashkëpunim të ri me projektin CETEP të GIZ, duke shtuar shërbimet në programin tonë per inovacion dhe ndërmarrësi. E veçant e këtij programi është shtrirja e perkrahjes për startup, si dhe për bizneset ekzistuese nëpërmjet Fondit për Inovacion, si dhe aktiviteteve promovuese si Java Globale e Ndëmarrësisë, Panairi i bizneseve startup & inovacionit, dhe trajnimet profesionale për rinjtë e të rejat në fushën e TiK-ut”.

Programi “Zhvillimi i Ndërmarrësisë dhe Punësueshmëria e të rinjëve në Kosovë” ka vlerë 1.4 milion Euro. Ky program bashkëfinancohet edhe nga Ambasada e Suedisë në Prishtinë.

Aplikimet hapen më 12 Nëntor. Për më shumë informata vizitoni www.ickosovo.com

Facebook
Twitter
LinkedIn