Kërkesë për ofertim: RESEARCH INVESTMENT READINESS STUDY 2nd EDITION

Innovation Centre Kosovo – ICK bënë kërkesë për ofertim të konsulentëve/kompanive të cilat ofrojnë shërbime të hulumtimit.
Ju lutem gjeni bashkangjitur Termat e Referencës.

Afati i fundit i paraqitjes së ofertës teknike dhe financiare (duke u bazuar në ToR) është deri më 19.09.2022, tek [email protected]

Nëse keni pyetje shtesë ose komente, ju lutem na kontaktoni me e-mail.

Facebook
Twitter
LinkedIn