Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative

Innovation Centre Kosovo – ICK fton ofertuesit e kualifikuar që të paraqesin ofertat e mbyllura
lidhur me Furnizim me paisje të teknologjisë informative për departamentin e trajnimeve.
Prokurimi do të bëhet përmes procedurave të hapura të tenderit të specifikuara në udhëzuesin e
prokurimit të ICK.
Dosja e plotë e dokumenteve të tenderit mund të mirret nga ofertuesit e interesuar pas paraqitjes
së kërkesës në email adresen e shënuar më poshtë.
Ofertat e mbyllura do të dorëzohen në adresën e cekur më poshtë, para ose me datën 18.11.2022
në orën 11:00 paradite. Ofertat e dorëzuara pas afatit të dorëzimit do të refuzohen dhe do ti
kthehen ofertuesit të pa hapura.
Ofertat do të hapen menjëherë në prani të Ofertuesve të cilët dëshirojnë të marrin pjesë, në
adresën e mëposhtme, me datën 18.11.2022 në orën 11:00 paradite

Facebook
Twitter
LinkedIn