Ftesë publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimit Profesional në Video Editing Fundamentals!

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka shpallur për ftesën publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimit Profesional në Video Editing Fundamentals!

CallsNews

Ftesë publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimit Profesional në Video Editing Fundamentals!

October 09, 2019

Ofruesit e trajnimit duhet të dërgojnë shprehjen e tyre të interesit së bashku me të gjitha dokumentet e nevojshme deri më 18 Tetor 2019, ora 12:00. Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur në zyret e ICK-së (Rr. Rexhep Mala 28A, 10000, Prishtinë).

Video Editing FundamentalsAll News
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo