FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË FUSHËN E TIK

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka hapur ftesë publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve Profesionale në fushën e TIK. Ofruesit e trajnimit/eve duhet të dërgojnë shprehjen e tyre të interesit së bashku me të gjitha dokumentet e nevojshme deri më 21 Janar 2019 (24 Janar për trajnimet Adobe Premiere Pro, 3D Animation & Visual Effects dhe SQL), ora 12:00. Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur në zyret e ICK-së (Rr. Rexhep Mala 28A, 10000, Prishtinë).

Graphic Design

Social Media Management

Web Design HTML5/CSS3

PHP7 Web Application

Java SE8 Fundamentals

Android App Development

iOS App Development

Motion Graphics with Cinema 4D & After Effects

Unity Game Development

Search Engine Optimization

.NET Framework

Python-Django Framework

JavaScript ES6

React JS

React Native

User Interface Design

Adobe Premiere Pro

3D Animation & Visual Effects

SQL

Facebook
Twitter
LinkedIn