FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË FUSHËN E TEKNOLOGJISË

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka hapur ftesë publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve Profesionale në fushën e Teknologjisë për React Native, React JS, Ruby on Rails, Business Intelligence.

Ofruesit e trajnimit/eve duhet të dërgojnë shprehjen e tyre të interesit së bashku me të gjitha dokumentet e nevojshme deri më 14 Tetor 2017, ora 12:00. Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur në zyret e ICK-së (Rr. Rexhep Mala 28A, 10000, Prishtinë).

– React Native
– React JS
– Ruby on Rails
– Business Intelligence

Facebook
Twitter
LinkedIn