FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË FUSHËN E TEKNOLOGJISË

Innovation Centre Kosovo (ICK) ka hapur ftesë publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve Profesionale në fushën e Teknologjisë për Python Programming, Java Script, Adobe Premiere Pro, Game Development Design dhe User Interface Design.

AnnouncementsCalls

FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE NË FUSHËN E TEKNOLOGJISË

August 28, 2019

Ofruesit e trajnimit/eve duhet të dërgojnë shprehjen e tyre të interesit së bashku me të gjitha dokumentet e nevojshme deri më 9 Shtator 2019, ora 12:00. Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur në zyret e ICK-së (Rr. Rexhep Mala 28A, 10000, Prishtinë).

Python Programming
Java Script
Adobe Premiere Pro
Game Development Design
User Interface DesignAll News
BOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo