Ftesë për ofertim – Trajnim profesional në React Native

Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në React Native
Data e Publikimit: 09/01/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë. Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 20.01.2020, ora 12:00.

Facebook
Twitter
LinkedIn