Ftesë për ofertim – Trajnim profesional në Cyber Security

Ftesë për ofertim – Trajnim profesional në Cyber Security
Innovation Centre Kosovo (ICK) fton subjektet/individët e interesuar/a të paraqesin ofertat për Trajnim Profesional në  Cyber Security.
Data e publikimit: 13/05/2020
Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në Zyret e ICK-së, Rruga Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë.

Afati i fundit i dorëzimit të ofertës është 22.05.2020, ora 12:00.

Facebook
Twitter
LinkedIn