Drejtësia Komerciale – Mekanizmat në Kosovë

By The Commercial Justice Activity, in cooperation with Innovation Center Kosovo.

About

The Commercial Justice Activity, in cooperation with Innovation Center Kosovo, is organizing an awareness raising discussion for newly established businesses and young entrepreneurs with a focus on commercial justice, the part of justice system that provides the access of businesses to justice. This session will serve as a forum for exchanging information on developments in commercial law and opportunities that commercial justice provides for business community.

The session will be conducted as a “two-way” communication event, where participants are invited to share the opinions, experiences and perspectives of the businesses that they represent.

//

Programi për Drejtësi Komerciale, në bashkëpunim me Qendrën e Inovacionit të Kosovës, po organizon një diskutim të ngritjes së vetëdijes për bizneset e sapo themeluara dhe sipërmarrësit e rinj me një fokus në drejtësinë komerciale, pjesa e sistemit të drejtësisë që siguron çasjen e bizneseve në drejtësi. Ky sesion do të shërbejnë si një forum për shkëmbimin e informacionit mbi zhvillimet në legjislacionin komercial dhe mundësitë që siguron e drejta komerciale për komunitetin e biznesit.

Sesioni do të zhvillohet si një ngjarje komunikimi "me dy drejtime", ku pjesëmarrësit janë të ftuar të ndajnë mendimet, përvojat dhe perspektivat e bizneseve që ata përfaqësojnë

DO NOT REMOVE

It’s needed to enqueue the accordion styles. Hidden visually in Customizer.

Facebook
Twitter
LinkedIn