Business Tuesday 20 - Përgjimet e Komunikimeve Elektronike

Business Tuesday 20 - Përgjimet e Komunikimeve Elektronike

February 02, 2015 @ 08:11

PREZANTIMET

18:15 – 18:40
Arsyet e mospranimit të projekt-ligjit për Përgjimin e Komunikimeve Elektronike - Ilir Deda (Kuvendi i Kosovës - Deputet)

18:40 – 19:00
Neglizhimi i Privatësisë - Visar Rushiti (Instituti GAP)

19:00 – 19:15
Komentet e FLOSSK ndaj projekt-ligjit | Si bie ndesh projekt-ligji me kuadrin ligjor të BE-së - Arianit Dobroshi (FLOSSK)

19:15 – 19:30
Reagimet e Shoqatës për Teknologji të Informacionit dhe të Komunikimit (STIKK) - Besim Ilazi (Anëtar i STIKK)

19:30 – 20:00
Diskutim & KafeBOLD

© ICK — Innovation Centre Kosovo